× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 70: Thánh-giáo của Lý-Bạch dạy rằng: Ðạo chẳng phải món hàng để cầu nài người này kẻ khác.

Ngày 5 tháng 5 Canh-Ngọ (10-6-1930)

Lý-Bạch

Hỉ chư Ðạo-hữu,

................................................................................Đạo chẳng phải một món hàng mà nay đem cầu người nầy, mai đem nài kẻ kia, cho họ biết mà nhìn nhận, thật nên nhục thể Ðạo quá! Ðấng Chí-Tôn đã gieo giống quí-hóa rồi, thì cần phải vun-trồng cho cội sởn-sơ. Cội sởn-sơ mới có đâm chồi trổ tược nhành lá sum-sê, hoa đơm sắc-sảo, rồi mới đến trái oằn sai mà thành kết-quả xứng-đáng. Chừng hương nực mùi, hoa đơm trái rồi, ngàn dặm cũng tìm đến hưởng nhờ giống qúi, nhọc chi phải hạ mình mà làm cho nhẹ-nhàng phẩm-giá.

Các Ðạo-hữu cứ đường ngay thẳng tới, chung lưng đâu cật mà lo việc mình, thì muôn việc đều nơi Chí-Tôn sắp-đặt nghe.

Tr... Hiền-hữu rõ chưa? Ðã lầm nhiều rồi đó. Danh Ðạo đã bán một lần rồi, rán mà chuộc lại. Tòa-Thánh là cội nguồn, ngày nào được sừng-sựng đứng-vững nêu trên miền Tây-Vức nầy, ấy là ngày họ cầu-thỉnh các Ðạo-hữu đó. Nên biết mà lo.

...............................

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 52