× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 69: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng khuyên: Sớm tỉnh-ngộ, giữ vững tinh-thần để tránh khỏi nạn diệt vong.

Ngày 12-5 Canh-Ngọ (8-6-1930)

Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng


Hỉ chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội,

Bần-Ðạo vâng Ðức Chí-Tôn đến tỏ cùng chư Ðạo-hữu yêu-dấu ít lời.

Bần-Ðạo rất buồn cho nhơn-sanh, chưa kịp nương bóng Ðạo, để đến đỗi ngày nay Thiên-điều đã cận, nên biển khổ phải chịu đắm-chìm, khó mong siêu-rỗi đặng. Cũng nơi Thiên-tai, ách nước, nhưng rất đau lòng, dòm thấy muôn ngàn nhơn-loại lặn-hụp chới-với nơi vực thẳm hang sâu kia, mà con thuyền Bát-Nhã cũng còn sóng dập gió dồi, linh-đinh trên biển khổ, sông mê, khó vớt người bị đắm.

Nền Ðạo thung-dung được đứng sững trên cõi Việt, mà đùm-bọc che-chở những kẻ hữu-phước, hữu-phần, nếu dần-dà chẳng tỉnh-ngộ, mà ung-đúc cho cứng như khối tinh-thần, để nay trở bước, mai đổi đường, thì mảnh xác phàm-tục kia, tránh sao khỏi lối tan-tành ra tro bụi.

Bần-Ðạo khuyên khá hết dạ kỉnh-thành, mà vọng-ngưỡng nơi Ðấng Chí-Tôn, thì con đường được thung-dung đằm ấm, chí ư đem họa cỏn-con biến đổi trong gia-đình, mà so-sánh trành-tròn với đức háo-sanh của Tạo-hóa, thì đường đạo-đức minh-quang, thể nào trông trờ bước tới nữa, mà vẹt ngút mây xanh trông vào cảnh tự-tại.

Vào nơi đạo-đức rồi, dầu cho phải cắt ái ly gia, chia tình xẻ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm cho tròn trách nhậm xứng-đáng của mình, để hiến-thân chuộc sanh-mạng cho muôn ngàn kẻ đồng-bào, thì cái đau-đớn thường-tình, sự khổ tâm ở thế kia, đau-khổ nào có tiếc. Ấy là cử-chỉ của bậc Thánh trước, tìm mối chơn đạo như thế, chư Ðạo-hữu nên ghi.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 53