× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 67: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Gắng trau dồi đạo-đức để thắng tà-quyền.

Giờ Sửu 23-3 Canh Ngọ (21-4-1930)

Tái cầu:

Thầy, các con

Tr...! Thầy lập nền Ðạo nầy ra, là do nơi Thiên-thơ, lại cũng có lòng Từ-Bi, để vớt cả mấy chục triệu ức nguyên-nhân lớn-lao, trở hồi cựu-vị. Thầy biết có những chơn-linh, vì lãnh mạng tá phàm, mà dìu-dắt các con của Thầy, nên chẳng nại công lao-nhọc, yêu cầu cùng Tam-giáo nới tay cho Thầy cứu rỗi các con.

Than ôi! Công-trình Thầy và các Ðấng Thiêng-liêng thì nhiều, mà tấc thành của mỗi con, thì không đặng mấy; nhiều phen sóng khổ, muốn chìm đắm các con, mà Thầy phải sợ cho đến nhăn mày khổ-lụy. Thấy vậy, chẳng đành, Thầy phải sửa-cải Thiên-cơ, mà để cho mỗi đứa được có ngày giờ, và thế-lực mà dìu-dắt nhau, cho tròn phận sự; nhưng rốt lại, tà quyền cũng lấn-lướt chất Thánh, bước tục dẫn chơn phàm; Thầy rất đau lòng mà dòm thấy con cái liếu-xiếu, bị lâm vào đường tà-quái.

Ðứa thì bị mê-tài, đứa thì ham cận sắc, đứa bị biếm vào lối lợi-quyền, đứa bị xô vào nơi thất-đức. Mỗi đứa mỗi nẻo, đều quăng sạch chất thiêng-liêng, lầm-lũi đưa tay theo mấy mươi động.

Hại nữa, là các con lại bị nó tàng-ẩn, xô cho dang nhau, bứt nghiến tình đoàn-thể, chặt lìa dây liên-lạc; giành xé cắn-rứt nhau, như kẻ khác nhà, gà riêng ổ; cho đừng có thế-lực chi, mà kình-chồng với chúng nó; rồi rốt cuộc lại, thì các con lần lần bị manh-mún phân chia, sa vào hang sâu vực-thẳm.

Thầy tưởng để cho các con lo-liệu giành-giựt, đương cự với chúng nó; nhưng dòm Thiên-thơ, thì tám phần mười, đã sa ngay vào chơn của quỉ-vương vày-đạp; mà phần đông, các con là bậc phẩm-cao, chức trách trọng-hậu; Thầy phải ép lòng chịu tư-vị với các con, mà thố-lộ một ít. Vậy nên biết mà kiềm-sửa bước đường, đặng cứu-chữa căn bịnh cho nhau, và ngăn-ngừa bước đường cho những đứa sẽ đến.

Tà đã thắng chánh, thì con làm thế nào mà đương cự cho kham. Con là đứa Thầy đã tin-cậy hồi mới ban-sơ; tuy bước đường cũng lắm lúc sai-lầm, nhưng nhờ các Ðấng Thiêng-liêng thương mà chỉ-dẫn; nên bước vừa trờ tới, kịp lúc trở ra. Thương hại thay cho nhiều đứa khác, quyền chưa từng nắm, của chưa đặng cầm, sắc chưa từng gần, lợi chưa từng thấy; bị lũ quái tùy Thiên-thơ, đem treo trước mắt, mà phải lầm-lũi bước đường; chơn-linh quí-hóa kia mắc lẫn với xác phàm, mà phải chịu muôn đời chìm-đắm.

Ðạo tuy cao, song nên biết sức quỉ, cũng chẳng hèn; nếu không ngăn-ngừa, dằn lửa nóng trong tâm, thì lửa Tam-muội của Quỉ-vương đốt cháy. Con khá hiểu lời Thầy, và nên biết rằng, nếu con chẳng dụng quyền-lực của Thầy, ban cho con, mà đương-cự dìu-dắt các em, thì một ngày kia, nó dẫn đi lần hồi hết; rồi còn một mình; như chim lẻ bạn, như phụng lạc bầy; gặp cơn giông-tố kia, cũng chẳng sức gì đởm-đương cho khỏi xa nơi hắc-ám. Chừng ấy thì Thế-giái phải tạo-lập lại, sụt các con cho đến địa cầu bảy mươi hai, đặng chờ lúc thiên-niên đày vào nghiệt-cảnh. Nên biết trách-nhậm rất nặng-nề, nếu chẳng kham, thì con đường thiêng-liêng kia, đâu an-vị được.

B...! Thầy đã lấy ân-huệ ban cho con, rất xứng-đáng; cái ân-huệ ấy, là tấm sắt hộ tâm; sao chẳng giữ-gìn trọng-trách, làm cho chinh lòng nhau. Chưởng-Ðạo Kiêm-Biên lãnh mạng Thầy mà dìu-dắt; hễ có một bực trổi hơn, thì con đường phải gay-trở thêm. Nếu cái nhẫn kia chẳng đặng để đứng đầu, làm cho nó phiền trả chức lại, cũng như Lý-Bạch ngày nọ thì mong chi đi cho cùng bước.

Thầy thấy Thiên-thơ mà đau lòng, nên mấy lời nầy là lời chót thiết-yếu chung ; nơi đây cũng vậy, mà Kim-Biên cũng vậy, khá chung lo mà gở rối, nghe!

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 56