× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Phật giáo


- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 11
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 10
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 9
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 8
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 7
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 6
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 5
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 4
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 3
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 2
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 1
- Kinh Tiểu Bộ: Giới thiệu Trưởng Lão Tăng Kệ & Trưởng Lão Ni Kệ
- Kinh Tiểu Bộ: Ngạ quỷ sự - Phẩm IV - Đại Phẩm- Phần B
- Kinh Tiểu Bộ: Ngạ quỷ sự - Phẩm IV - Đại Phẩm- Phần A
- Kinh Tiểu Bộ: Ngạ quỷ sự - Phẩm III -Tiểu Phẩm
- Kinh Tiểu Bộ: Ngạ quỷ sự - Phẩm II - Phẩm Ubbarì- Phần B
- Kinh Tiểu Bộ: Ngạ quỷ sự - Phẩm II - Phẩm Ubbarì- Phần A
- Kinh Tiểu Bộ: Ngạ quỷ sự - Phẩm I - Phẩm Con Rắn
- Kinh Tiểu Bộ: Thiên Cung Sự - Phẩm VII - Sunikkhitta
- Kinh Tiểu Bộ: Thiên Cung Sự - Phẩm VI - Pàyasi
Cao Đài


- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 70: Thánh-giáo của Lý-Bạch dạy rằng: Ðạo chẳng phải món hàng để cầu nài người này kẻ khác.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 69: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng khuyên: Sớm tỉnh-ngộ, giữ vững tinh-thần để tránh khỏi nạn diệt vong.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 68: Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân khuyên: Cải tà qui chánh.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 67: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Gắng trau dồi đạo-đức để thắng tà-quyền.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 66: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng: Giải-thích hai câu "Lung kê hữu mễ than oa cận, Giả hạc vô lương thiên địa khoan.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 65: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Tu-hành phải khác thế-tục mới gần ánh thiêng-liêng chớ chẳng phải vừa tu vừa theo thế-tục.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 64: Phải thương-yêu nhơn-loại bằng không đủ sức thương-yêu thì cấm chẳng đặng ghét.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 63: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Về việc Thượng-Phẩm qui-vị.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 62: Thánh-giáo của Chí-Tôn quở: Chư môn-đệ nét đạo còn kém, đức chưa thêm, e nền Ðạo phải ngửa-nghiêng.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 61: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất vọng-ngữ (ngũ giới cấm).
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 60: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất ẩm-tửu (ngũ giới cấm).
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 59: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất tà dâm (ngũ giới cấm).
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 58: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất du đạo (ngũ giới cấm).
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 57: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất sát sanh (ngũ giới cấm).
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 56: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bịnh Ðạo hiện thời. Mỗi chỗ đều mong độc-lập, phần nhiều trong Ðạo hiệp thế riêng mà kình chống.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 55: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Thức-tỉnh tâm-hồn mà sửa-cải bước đường sái trước kia.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 54: Thánh-giáo của Chơn-Cực Lão-Sư nói về: Vận nên hư của nền Ðạo.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 53: Thánh-giáo của Tiêu-Sơn Ðạo-Sĩ khuyên: Rán cẩn-thận và biết dìu bước theo thế thời, thì công-trình khỏi trôi theo dòng bích.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 52: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Làm đường cát trắng để ví với khổ-hạnh.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 51: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy không vui trong sự phân chia.