[ Đăng bài ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 1 » Quyển sách Bí Mật của Artephius (Thuật giả kim)
Quyển sách Bí Mật của Artephius
1 ngoctieucung  
(1) Antimony is a mineral participating of saturnine parts, and has in all respects the nature thereof. This saturnine antimony agrees with sol, and contains in itself argent vive, in which no metal is swallowed up, except gold, and gold is truly swallowed up by this antimonial argent vive. Without this argent vive no metal whatsoever can be whitened; it whitens laton, i.e. gold; reduceth a perfect body into its prima materia, or first matter, viz. into sulphur and argent vive, of a white color, and outshining a looking glass. It dissolves, I say the perfect body, which is so in its own nature; for this water is friendly and agreeable with the metals, whitening sol, because it contains in itself white or pure argent vive.

2 ngoctieucung  
Antimony là một khoáng chất tham gia của các phần tử saturnine, và trong tất cả các tôn trọng bản chất của nó. Antimet saturnine này đồng ý với sol, và chứa đựng trong bản thân nó vive, trong đó không có kim loại bị nuốt chửng, trừ vàng, và vàng thực sự bị nuốt chửng bởi sự phản kháng này. Nếu không có tiền bạc này, không có kim loại nào có thể được làm trắng; Nó làm trắng xanh, nghĩa là vàng; Giảm cơ thể hoàn hảo thành vật chất ban đầu của nó, hoặc vấn đề đầu tiên, tức là Vào lưu huỳnh và argent vive, của một màu trắng, và outshining kính nhìn. Nó tan rã, tôi nói cơ thể trọn vẹn, đó là trong bản chất của nó; Vì nước này thân thiện và dễ chấp nhận với các kim loại, làm trắng da, bởi vì nó chứa trong nó trắng hoặc tinh dầu bạc hà.

Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 1 » Quyển sách Bí Mật của Artephius (Thuật giả kim)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: